سفارش تبلیغ
صبا

آوای قلبها...

پنج وارونه چه معنا دارد؟

خواهر کوچکم از من پرسید

من به او خندیدم

کمی آزرده وحیرت زده گفت

روی دیوار ودرختان دیدم

باز هم خندیدم

گفت دیروز خودم دیدم پسر همسایه

 پنج وارونه به مینو میداد

آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید

بغلش کردم و بوسیدم وباخودگفتم

بعدها وقتی غم

سقف کوتاه دلت راخم کرد

بی گمان می فهمی

پنج وارونه چه معنا دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در دوشنبه 89/1/30ساعت 4:14 عصر توسط ستایش نظرات ( ) |


Design By : Pichak